Rezerwacja

REGULAMIN REZERWACJI POKOI HOTELOWYCH, POZOSTAŁYCH USŁUG HOTELOWYCH
I POBYTU GOŚCI W  DOMU LETNISKOWYM „HELENA”

WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem usług hotelowych oraz usług dodatkowych, zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych z nich korzystających oraz zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
 2. Regulamin został  umieszczony przez Usługodawcę na stronach www Usługodawcy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

I. Postanowienia ogólne

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
  1. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  2. Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie
  3. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
  4. Usługodawca – ANNA RUCZYŃSKA prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: PHU GALAXIZ  Kretowiny 26c 14-300 Morąg,  NIP: 6760014293, REGON: 350570462, prowadząca Dom Letniskowy „HELENA”,
  5. Usługobiorca – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystający z usług Usługodawcy, Usługobiorca może być jednocześnie Gościem,
  6. Gość – osoba korzystająca z usług hotelowych lub dodatkowych ofertowanych przez Dom Letniskowy „HELENA”.  Osoba ta może być jednocześnie Usługobiorcą,
  7. Formularz rejestracji – formularz internetowy zamieszczony na stronach Usługodawcy, wykorzystywany do rejestracji Usługobiorcy w systemie,
  8. Rezerwacja on-line – rezerwacja usług hotelowych dokonywana w systemie w czasie rzeczywistym za pomocą znajdującego się na stronie www.booking.com silnika rezerwacyjnego,
  9. Dokument autoryzacyjny – dokument przesyłany Usługobiorcy przez Usługodawcę, w postaci elektronicznej, określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym:  dane o długości pobytu, wysokości należności za rezerwowany pobyt oraz określający termin wpłaty bezzwrotnej kaucji (bezzwrotnego zadatku) za pobyt w Domu Letniskowym. Akceptacja dokumentu autoryzacyjnego następuje poprzez dokonanie przez Usługobiorcę wpłaty na rzecz Usługodawcy kwoty wskazanej w dokumencie autoryzacyjnym, z którą to chwilą dochodzi pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą do zawarcia umowy o świadczenie określonych w dokumencie autoryzacyjnym usług hotelowych lub usług dodatkowych ofertowanych przez Usługodawcę.
 2. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę w każdym wypadku zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić, że akceptuje jego warunki.

II. Sposób dokonania rezerwacji

 1. Celem dokonania rezerwacji on-line, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego , którym posługuje się Usługodawca,  niezbędne jest skorzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych.
 2. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu teleinformatycznego możliwe jest po włączeniu w używanej przez Usługobiorcę przeglądarce internetowej opcji akceptowania plików cookies oraz wyłączeniu blokady wyskakujących okienek pop-up.
 3. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z Serwisu teleinformatycznego.
 6. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:
  1. stronę internetową www.booking.com
  2. złożenie zamówienia na pobyt w Domu Letniskowym w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail),
  3. telefoniczne złożenie rezerwacji nr telefonu +48605396800,
  4. osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji Domu Letniskowego tzw. bezpośrednia rezerwacja z „ulicy”.

III. Proces rezerwacji

 1. Rezerwacji on-line dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie wymaganej płatności .
 2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzach, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 3. Ceny przedstawione w systemie podane są za pokój za 1 dobę hotelową  i zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli oferta obejmuje śniadanie lub  inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji. Za usługi nieobjęte zamówieniem należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Gościa.
 4. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).
 5. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.
 6. Po dokonaniu rezerwacji w sposób określony w części II ust. 6 lit. b-d powyżej, Dom Letniskowy prześle na wskazany przez Usługobiorcę adres korespondencyjny, adres e-mail lub numer faksu Dokument autoryzacyjny, określający każdorazowo ważność oferty i wysokość wymaganego bezzwrotnego zadatku za rezerwowany pobyt, którego akceptacja następuje poprzez dokonanie wpłaty wskazanej w Dokumencie autoryzacyjnym kwoty pieniężnej.

IV. Cena za usługi hotelowe oraz usługi dodatkowe

Cennik usług noclegowych/pokoi/pakietów pobytowych Domu Letniskowego HELENA dostępny jest na stronie internetowej zawierający ceny aktualne w dacie dokonywania rezerwacji oraz w tzw. silniku rezerwacyjnym, dostępnym na stronie internetowej www.booking.com. Ceny dostępne na stronie internetowej Domu Letniskowego podane są za pokój za jedną dobę hotelową ze śniadaniem. Ceny mogą zawierać również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli dana oferta zawiera śniadanie lub obejmuje inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji lub w Dokumencie autoryzacyjnym wysłanym Usługobiorcy.

Cennik usług gastronomicznych i napojów znajduje się na stronie internetowej Domu Letniskowego w zakładce RESTAURACJA.

V. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury

 1. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji on-line. Dokonanie płatności jest warunkiem jej potwierdzenia, o czym Usługobiorca zostaje poinformowany. Rezerwacja uważana jest za dokonaną wyłącznie po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości ustalonej przez Usługodawcę. Wysokość zadatku określona jest w warunkach oferty cenowej.
 2. Usługobiorca rezerwujący miejsce hotelowe może uiścić kwotę z tytułu bezzwrotnego zadatku, o którym mowa wyżej w formie przelewu bankowego, e-przelewu, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Usługobiorcy.
 3. Bezzwrotna kaucja winna być wpłacona w terminie określonym w Dokumencie autoryzacyjnym.
 4. Autoryzację kart kredytowych oraz rozliczenie płatności obsługuje podmiot zewnętrzny poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem agenta rozliczeniowego kart płatniczych.
 5. Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Domu Letniskowego :
 6. Usługodawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.
 7. W przypadku osobistego wynajmu pokoju hotelowego bezpośrednio w Recepcji Domu Letniskowego (tzw. rezerwacji bezpośredniej z ulicy), Dom Letniskowy zastrzega sobie prawo do bezpośredniego pobrania bezzwrotnego zadatku poprzez obciążenie karty kredytowej w chwili meldunku Gościa (w obecności Gościa) , jeżeli płatność za pobyt ma zostać dokonana przy użyciu karty kredytowej. W przypadku płatności gotówkowej, należność za pobyt zostaje uiszczona z góry. W takiej sytuacji ma również zastosowanie forma „bezzwrotnego zadatku”.
 8. Okres rozliczeniowy w Domu Letniskowym wynosi siedem dni, co oznacza, że każdy Usługobiorca rezerwujący pobyt dłuższy niż 7 dni jest zobowiązany do uregulowania należności za wykorzystany pobyt i usługi w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pobytu. Usługodawca, w uzasadnionych przypadkach,  zastrzega sobie prawo żądania podwyższenia wysokości zabezpieczenia kredytowego na karcie kredytowej Usługobiorcy względnie uregulowanie należności za pobyt w Domu Letniskowym we wcześniejszym terminie.

VI. Potwierdzenie rezerwacji

 1. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez system rezerwacji on-line numeru potwierdzenia rezerwacji albo w chwili otrzymania przez gościa pisemnego potwierdzenia dokonanej rezerwacji od Domu Letniskowego, z zastrzeżeniem postanowień pkt VI b-d   poniżej.
 2. Rezerwację uznaje się za dokonaną z chwilą zrealizowania przez Usługobiorcę bezzwrotnego zadatku za pobyt w Domu Letniskowym, zgodnie z deklarowanym czasem pobytu. Zapłata za pobyt może zostać dokonana gotówką, przelewem bankowym oraz poprzez ściągnięcie środków pieniężnych z karty kredytowej za zgodą Gościa.
 3. Dodatkowo system rezerwacji on-line generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na adres Usługobiorcy podany w formularzu.
 4. Brak wpłaty bezzwrotnego zadatku w terminie określonym w Dokumencie autoryzacyjnym uznaje się za rezygnację Usługobiorcy z rezerwacji usług hotelowych oraz skutkuje przyjęciem, że pomiędzy stronami nie doszło do skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług hotelowych.

VII. Warunki zmian i anulacji rezerwacji.

Wyjątkowo za pisemną zgodą Usługodawcy – istnieje możliwość zmiany lub anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gościa pisemnie na zasadach określonych poniżej.

Warunki rezygnacji rezerwacji:

– bezkosztowej anulacji pobytu można dokonać na 14 i więcej dni przed planowanym przyjazdem do  Domu Letniskowego Helena;

– w przypadku anulacji w terminie krótszym niż 14 dni przed planowanym przyjazdem wpłacony zadatek przepada w całości na rzecz Domu Letniskowego Helena.

Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej. Na pozostałą część opłaty za rezygnację z pobytu (jeśli taka wystąpi) zostanie wystawiona odrębna faktura i przesłana na adres korespondencyjny Gościa.

Wniosek o anulowanie rezerwacji musi być zgłoszony w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną.

W odniesieniu do rezerwacji dotyczących okresu szczególnego zainteresowania pobytami,  Dom Letniskowym zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w Dokumencie Autoryzacyjnym odmiennych warunków anulowania rezerwacji, a nawet całkowitego wyłączenia możliwości złożenia wniosku o anulowanie rezerwacji.

VIII. Warunki zawierania i rozwiązywania umów.

 1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług przez Usługodawcę określone są wyczerpująco w niniejszym regulaminie, poza tymi wypadkami rozwiązanie umowy możliwe jest wyłącznie za porozumieniem stron, dokonanym pod rygorem nieważności na piśmie.
 2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) („Ustawa o Prawach Konsumenta”).

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Za pośrednictwem strony internetowej www.booking.com zbierane są dane poprzez wypełnienie formularzy. Formularz zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być wypełnione przez Usługobiorcę. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 2. Dane przechowywane są i przetwarzane przez www.booking.com na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zmiany i usuwania.
 4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne, przy czym odmowa ich podania w określonych wypadkach może uniemożliwić zawarcie umowy.
 5. Usługodawca informuje, że na podstawie art. 18 ustawy o ochronie danych osobowych ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy zgodnie i w zakresie określonym w/w ustawą w celach związanych z realizacją rezerwacji on-line w Domu Letniskowym HELENA. Usługodawca będzie otrzymywał przedmiotowe informacje poprzez rejestrację lub logowanie się do systemu.
 6. Administratorem danych osobowych jest: Anna Ruczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: PHU GALXIZ , prowadzący Dom Letniskowy HELENA

Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

X. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
 2. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
 3. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
 4. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
 5. Reklamacja powinna:
 6. zostać złożona na adres siedziby Usługodawcy lub mailowo na adres helenakretowiny@republika.pl
 7. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Usługobiorcy,
 8. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Usługobiorcy.

XI. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póz. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Gościa.
 3. Data opublikowania regulaminu  15 07 2018 r.

XII. Dodatkowe informacje

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00
 2. Doba hotelowa kończy się o godzinie 11.00
 3. Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany z góry lub przed planowanym terminem zakończenia pobytu, aczkolwiek z zastrzeżeniem, że okres rozliczeniowy jest nie dłuższy niż 7 dni.
 4. Wszelkie ewentualne spory związane z realizowanymi przez Dom Letniskowy świadczeniami, w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą,  rozstrzyga Sąd właściwy według przepisów proceduralnych.